Knygos virelis

Ilaisvinti stipri? moter? tai dr. Ests kvietimas visiems lietis prie globojan?ios Motinos, nesvarbu, ar ji mums pasirodo kaip Madonna, Gvadalup?s Mergel? ar kuriuo kitu i nesuskai?iuojam? pavidal?. iame nepamirtamame pasakojim?, mald? ir palaiminim? rinkinyje dr. Ests dalijasi:
netik?t? stebukl?, kylan?i? i purvo ir em?s, istorija Girtuoklis ir Ponia
pasiprieinimo ir vilties poema Gvadalup? mergai?i? grupuot?s lyder? Rojuje
rytinga Motina, kuri niekuomet m?s? neapleidia N? vienas n?ra pernelyg blogas, pernelyg bjaurus ir beviltikas
ne?veikiama meile, nesvarbu, kiek kart? mus sueidia Str?li? markiniai
ta, kuri stovi dviej? pasauli? sankirtoje ir saugo mus, kai ?engiame ? tams? Juodoji Madona.
FILOSOFIJOS DAKTAR? CLARISSA PINKOLA ESTS
yra tarptautin? pripainim? pelniusi mokslinink?, ne vien? apdovanojim? gavusi poet?, diplomuota jungikosios pakraipos psichoanalitik? ir cantadora (sen?j? lotyn? amerikie?i? pasakojim? puosel?toja). Ji bestseleriu tapusios knygos B?gan?ios su vilkais.
Daugiau apie jos k?rinius ir veikl? rasite tinklalapyje clarissapinkolaestes.com
Knygoje Ilaisvinti stipri? moter? dr. Ests kvie?ia jus painti Tyros Meil?s j?g?, kad atnaujintum?te prisiminimus apie j? arba kad pirm? kart? ? j?s? ird? prasiskverbt? suvokimas apie jos kuriamus stebuklus, ryt? ir itverm?.
Ests suk?r? dar vien? edevr?. i knyga tokia imintinga ir ?kvepianti, kad net skaitant galima pajusti Palaimintosios Motinos malon?. Esu nepaprastai d?kinga u ? lob?.
CAROLINE MYSS, raytoja
iek tiek poezijos, iek tiek prisiminim?, socialini? komentar? ir paveikiai perteikt? dvasini? ties? Ilaisvinti stipri? moter? yra meil?s giesm? ventajai Moteriai. Turtinga kalba ir dr?sus pasakojimo b?das dr. Clarissa Pinkola Ests pla?iai atveria irdies duris ir kvie?ia visus tokiam glaudiam ryiui, kok? pati palaiko su Dievu ir Motina.
MIRABAI STARR, raytoja
Tiems, kas ino, kad pasaulio ateitis priklauso nuo ventojo Moterikumo: jo nepaprasto velnumo, aistros, dievikojo ryto ir atkaklaus pasiaukojimo, naujoji didinga Clarissos Pinkolos Ests knyga bus nuoirdiausia pagalba ir nepaprasto ?kv?pimo altinis. Clarissa Pinkola Ests turi tris nepaprastas dovanas didios poet?s, liepsnojan?ios meile viskam, kas gyva, mistik?s, kurios visas gyvenimas paremtas atradimais, ir rytingos, atjautos kupinos kovotojos u teisingum? visose srityse. Ji itin patyrusi vedl? ir Motinos paslap?i? inov?, ypa? tomis akimirkomis, kai toks vadovavimas mums, kad gal?tume gyventi, b?tinas kaip deguonis.
ANDREW HARVEY, raytojas
Knyga Ilaisvinti stipri? moter? tarsi igal?stas kirvis perskrodia ird?, Clarissa Pinkola Ests ?kvepia savo Madonoms gyvyb?s. ioje epin?je knygoje dr. Ests suteikia mums rakt? ir ?valg?, leidian?i? atverti Stiprios Moters paslaptis ir painti m?s? laik? Madon?.
GEORGE YEPES, dailininkas

Clarissa Pinkola Estes