Suaugusių vartotojų aptarnavimo skyrius

Virginija Mesropian

Vyriausioji bibliotekininkė Laima Andrijauskienė
Vyresnioji bibliotekininkė Irena Balachovičienė
Vyresnioji bibliotekininkė Nijolė Pivoriūnienė
Vyresnioji bibliografė Sigita Pradkelienė
Vyresnioji bibliotekininkė Laima Banienė
 
 
 
Abonementas
 
● Daugiau kaip 40 000 fiz.vnt. spaudinių fondas;
● Atsakymai į skaitytojų užklausas, konsultacijos;
● Knygų skolinimas į namus;
● Knygos Brailio raštu ir garsinės knygos silpnaregiams ir akliesiems;
● Knygų pristatymas į namus negalią turintiems skaitytojams;
● Informacijos paieška korteliniame bei bibliotekos kompiuteriniame kataloge.
● Naujausios literatūros lentyna;
● Spaudinių, meno parodos, knygų pristatymai, susitikimai su leidėjais ir rašytojais.

Skaitytojų aptarnavimo tvarka nustatyta  Naudojimosi biblioteka taisyklėse

Bendroji skaitykla

● 100 pavadinimų laikraščiai ir žurnalai. 2017 metais prenumeruojamų leidinių sąrašas.
● Naujausi, didžiausią paklausą turintys įvairių mokslo šakų spaudiniai;
● Informaciniai leidiniai, enciklopedijos, žinynai, žodynai;
● Atsakymai į skaitytojų užklausas, konsultacijos
● ES lentynoje nuolat atnaujinami informaciniai leidiniai apie Europos Sąjungą.
● Kopijavimo paslaugos.

Interneto skaitykla

● 6 kompiuterizuotos darbo vietos;
● Darbas kompiuteriu, interneto bei elektroninio pašto paslaugos;
● Interneto vartotojų konsultavimas ir mokymas;
● Dokumentų spausdinimas;
● Informacijos įrašymas į kompaktinį diską;
● Išsamios duomenų bazės.

Informacijos ir kraštotyros  skaitykla

● Konsultacijos ieškant informacijos elektroniniame kataloge, duomenų bazėse bei korteliniuose kataloguose ir kartotekose
● Atsakymai į užklausas: žodžiu, raštu, telefonu, elektroniniu paštu.
● Tarpbibliotekinis abonementas (TBA - knygų skolinimasis iš didžiųjų šalies bibliotekų);
● Skaitytojų mokymas naudotis katalogais ir kitomis informacinėmis priemonėmis.
● Sudaro Ignalinos periodinių leidinių „Nauja vaga“, „Mūsų Ignalina“, „Ladakalnis“ straipsnių bibliografinius įrašus ir siunčia į Nacionalinės bibliografijos duomenų bazę.

Kraštotyros fonde yra sukaupta daugiau kaip 2,9 tūkst. egz. dokumentų. Čia saugomi dokumentai, susiję su Ignalinos kraštu bei iš šio krašto kilusiais ar čia gyvenusiais iškiliais žmonėmis (knygos, periodika, senieji dokumentai, rankraštiniai darbai, diplominiai darbai. Kaupiamas fotonuotraukų archyvas, rankraštiniai dokumentai, įvairūs kraštotyros darbai, saugomi rajono laikraščiai, daromi išsamūs kopijų aplankai.